سابلیمینال توانایی نه گفتن


خواص سابلیمینال نه گفتن: توانایی نه گفتن در هر شرایطی توانایی نه گفتن به هر کسی کسب  قدرت و اعتماد به نفس برطرف کردن رو دربایستی رفع خجالت و کمرویی چرا نمیتوانیم نه بگوییم؟ نه نگفتن دلایل متعددی میتواند داشته باشد،مثل خجالت،تصور این که طرف مقابل ناراحت شود،عدم اعتماد بنفس و… ولی باید بدانیم دانستن و اجرای این تکنیک بسیار اهمیت دارد چرا که بعضی پیشنهادات برابری میکند با زندگی انسان.  جملات تاکیدی سابلیمینال نه گفتن:   من خیلی راحت میتوانم نه بگویم نه گفتن برای من بسیار آسان است من در مقابل هرکسی میتوانم نه بگویم در مقابل زیباترین انسان میتوانم نه بگویم من میتوانم موقع گفت و گوها آرام و مصمم باشم در مقابل پولدارترین افراد میتوانم نه بگویم در مقابل باسوادترین آدم میتوانم نه بگویم مقابل فرد خارجی میتوانم نه بگویم مقابل فرد بالاشهری میتوانم نه بگویم مقابل فردی که سوار خودروی گران قیمت است میتوانم نه بگویم جلوی جمع و در مقابل چندین نفر میتوانم نه بگویم اگر 100نفر از من چیزی بخواهند میتوانم نه بگویم زمانی که پیشنهادی به من میشود فقط به منافع خودم می اندیشم د …